سه شنبه ١٦ خرداد ١٤٠٢

ریاضی

 

دســتيابي به آرمانهاي بلند نظام مقدس جمهوري اســلامي ايران مســتلزم تــلاش همه جانبــه در تمام ابعــاد فرهنگي، علمى، اجتماعي و اقتصادي اســت. از اين رو تدوين و اجراي برنامه هاي پيشرفت در بازه‌هاي زماني معين و اختصاص منابع لازم بــراي تحقق اهداف اين برنامه‌ها از لوازم ضروري احراز جايگاهي در شأن ايران اســلامي است.

از طرف ديگر مقولة علم و فناوري از مهمترين زيرســاختهاي پيشرفت كشور و ابزار جدي رقابت در عرصه‌هاي مختلف اســت. به اين ترتيب تحقق آرمانهاي متعالي انقلاب اســلامي ايران مانند احياي تمدن عظيم اســلامي، حضور سازنده، فعال و پيشرو در ميان ملتها و كســب آمادگي براي برقــراري عدالت و معنويت در جهان در گرو پيشــرفتي همهجانبه در علم اســت؛ علمي كه داراي ســه شاخصة عدالت، معنويت و عقلانيت است. در پرتو چنين علمي اســت كه جامعة بشري آمادگي تحقق حكومت جهاني انسان كامل را يافته و در ساية چنين حكومتي ظرفيت استعدادهاي بشر به شكوفايي و كمال خواهد رسيد.
تحقق اين هدف نيازمند ترســيم نقشة راهي است كه در آن نحوة طى مســير، منابع و امكانات لازم، تقسيم كار در سطح ملى و الزامات در اين مســير به‌طور شــفاف و دقيق مشخص شده باشــد.


در ترسيم اين نقشه كوشش شده، تا با الهام‌گيرى از اســناد بالادستي و بهره‌گيرى از ارزش‌هاى بنيادين آنها و توجه به اهداف راهبردى نظام جمهورى اسلامى ايران، چشم‌انداز علم و فناورى در افق 1404هجرى شمسى تبيين شــود.

در اين چشــم‌انداز، " جمهورى اسلامى ايران با اتكال به قدرت لايزال الهي و با احياي فرهنگ و برپايي تمدن نوين اسلامي- ايراني براي پيشرفت ملي، گسترش عدالت و الهام بخشي در جهان، كشورى برخوردار از انسانهاي صالح، فرهيخته، ســالم و تربيت‌يافته در مكتب اســلام و انقلاب و با دانشــمنداني در تــراز برترين‌هاي جهان؛ توانــا در توليد و توســعه علم و فناوري و نوآوري و به كارگيري دســتاوردهاي آن و پيشتاز در مرزهاي دانش و فناوري با مرجعيت علمي در جهان" خواهد بود.


LinE_IHU
samaneh
line2

آدرس: تهران - بزرگراه شهید بابایی - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - موقعیت امام صادق(ع)- دانشكده و پژوهشكده علوم پایه

تلفن تماس: 74189500-021|پست الکترونیکی: science@ihu.ac.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.